Posiadanie narkotyków

Posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyków, czyli środków odurzających lub substancji psychotropowych, może zgodnie z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii spowodować pozbawienie wolności nawet do 3 lat. W sytuacji uznania, że posiadana ilość mogła by doprowadzić do odurzenia kilkudziesięciu osób, a zatem była ilością znaczną, wymierzona kara może sięgać nawet 10 lat pozbawienia wolności. Epizod nawet z najmniejszą ilością narkotyku, może wprowadzić konsekwencje, rzutujące na dalsze życie. Osoba skazana wyrokiem przez sąd karny nie może wykonywać określonych zawodów, traci szereg uprawnień, nie może objąć określonych funkcji państwowych lub samorządowych, nie może startować w przetargach ma poważne problemy z uzyskaniem viz wjazdowych do niektórych krajów. W przypadku wykonywania zawodu wymagającego statusu „niekaralności” skazanie za zapalenie tzw. skręta wiąże się nie tylko z możliwym nałożeniem kary, ale także z odnotowaniem faktu skazania w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). W przypadku zawodów zaufania publicznego lub też innych profesji, w których niezbędne jest posiadanie statusu osoby niekaranej – skazanie za posiadanie nieznacznej ilości środków odurzających połączone jest z uznaniem sprawcy za osobę karaną. Dotyczy to także sytuacji gdy zatrzymany przyznaje się do winy i godzi na zaproponowane przez policje skazania np. na karę grzywny. Również i taki wyrok jest wyrokiem skazującym, który wpisywany jest do rejestru karnego, ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Warto w takiej sytuacji niezwłocznie skontaktować się z doświadczonym adwokatem. Rzetelność, profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie zawodowe adwokata kranisty sprawił, że można złagodzić konsekwencje posiadania narkotyków lub środków odurzających. Doświadczony adwokat, w sposób umiejętny zastosuje przepisy prawa i może doprowadzić nawet do umorzenia postępowania karnego. W sprawie karnej narkotykowej, v istnieje możliwości podniesienia wielu okoliczności, które w danej sprawie mogą skutkować uniewinnieniem. Trzeba jednak o nich wiedzieć i skutecznie je podnieść na odpowiednim etapie toczącego się postępowania.

Wśród nich jest m.in.:

  • możliwość całkowitego umorzenia postępowania w przypadku posiadania nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek,
  • umorzenie postępowania ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu,
  • możliwość zawieszenia postępowania w przypadku poddania się leczeniu odwykowemu,
  • możliwość warunkowego umorzenia postępowania na okres próby.

Jeśli zostałeś zatrzymany pod zarzutem posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych – skontaktuj się z nami, być może nie jest jeszcze za późno.

Zdecydowanie najkorzystniejszą formą zakończenia sprawy o posiadanie narkotyków jest jej umorzenia. Istnieje prawna możliwość uzyskania takiego rozstrzygnięcia w sytuacji wykazania posiadania nieznacznej ilości narkotyku lub innej substancji psychoaktywnej na własny użytek. Zgodnie z treścią art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 (zwykła ilość) lub 3 (wypadek mniejszej wagi), są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. Aby więc uniknąć odpowiedzialności, przykładowo za posiadanie 1 grama marihuany czy nawet kokainy, koniecznym jest wykazanie, iż posiadane narkotyki przeznaczone były tylko i wyłącznie na własny użytek. Za takim oświadczeniem powinien iść równocześnie wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość popełnionego czynu. Nawet jeżeli prokurator nie zdecyduje się na umorzenie postępowania to nadal możemy starać się o takie umorzenie sprawy przed sądem. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, niż w obliczu stresu i upokorzenia zatrzymaniem przez policję, wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się karze. Zawsze, niezależnie od etapu sprawy, warto skontaktować się z adwokatem, który może pomóc odwołać zgodę na wymierzenie uzgodnionej z policją kary i w toku postepowania sądowego postarać się o uniewinnienie, odstąpieniem od wymierzenia kary lub ewentualnie wymierzeniem np. kary grzywny (jeśli sąd uzna że ma do czynienia z wypadkiem mniejszej wagi). Jeśli z materiału dowodowego wynika, że ta osoba nigdy nie była karana sądownie, ilość posiadanych narkotyków była nieznaczna, a narkotyki były na własny użytek, to skorzystanie z art. 62a to doświadczony adwokat powinien uzyskać dla klienta umorzenia sprawy.

Jednak nie każdy przypadek może zakończyć się całkowitym umorzeniem sprawy. Osoba podejrzanego winna być krystaliczna i posiadać faktycznie jedynie nieznaczną ilość narkotyku. W innym przypadku warto aby adwokat kranista spróbował uzyskać warunkowe umorzenie postępowania. Jest to instytucja która co prawda stwierdza winę sprawcy, jednakże z uwagi na jego dotychczasową pozytywną postawę nie przewiduje wymierzenia kary, a na określony okres próby przewiduje zawieszenia postępowania wobec sprawcy, by zobaczyć czy ponownie nie wkroczy on na drogę przestępstwa. Zazwyczaj sprawca zobowiązany jest do zapłaty świadczenia pieniężnego, a osoba młodociana poddawana nadzorowi kuratora. może zostać podany pod dozór kuratora. Sprawa taka nie zakończy się wpisem do rejestru karnego, sprawca nadal pozostanie osobą niekaraną sądownie, zachowując wszystkie wynikające z tego uprawnienia. We wniosku o warunkowe zawieszenia postępowania karnego adwokat musi wykazać, że okoliczności sprawy narkotykowej nie budzą wątpliwości, oraz że osoba która posiadała narkotyki nie była wcześniej karana oraz, że w przyszłości będzie przestrzegać prawa i nie popełni żadnego przestępstwa. Take zakończenie sprawy jest możliwe w przypadku posiadania niewielkiej ilości narkotyków, np. kilku gram marihuany lub kokainy czy kilku tabletek extazy.

W sprawach gdy podejrzany posiadał dużo większe ilości narkotyku realna staje się obawa skazania z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zadaniem adwokata karnisty w takim przypadku jest podjęcie obrony w celu uzyskania jak najłagodniejszego wyroku. Może chodzić tu o wyrok z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności. W takiej sytuacji warto podjąć wcześniej rozmowy z prokuratorem prowadzącym sprawę i uzgodnić, w porozumieniu z klientem, warunki złożenia wniosku o wydania wyroku skazującego zawierającego uzgodnioną i akceptowaną karę. Podejrzany ze swym adwokatem muszą ustalić, czy wymiar kary, który został „wynegocjowany” z prokuratorem nie jest surowszy od kary na jaką oskarżony mogłaby liczyć, po rozpoznaniu sprawy przez sąd na rozprawie. Istota regulacji dobrowolnego poddania się karze, przewidzianej w art. 335 kpk opiera się na wprowadzeniu do procesu karnego elementu negocjacji procesowych pomiędzy prokuratorem a oskarżonym. Osiągnięcie porozumienia przynosi, co do zasady korzyści obu stronom. Prokurator nie musi on w pełnym zakresie prowadzić postępowania przygotowawczego, a oskarżony uzyskuje zdecydowanie szybsze wyjaśnienie jego sytuacji prawnej. Wystąpienie przez prokuratora z omawianym wnioskiem o wymierzenie uzgodnionej z oskarżonym kary, dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a więc gdy w świetle zebranego w sprawie materiału poza wszelkimi wątpliwościami pozostaje fakt popełnienia przestępstwa oraz wina oskarżonego. Kara, którą zazwyczaj uda się „wynegocjować” z prokuratorem za popełnione przestępstwo posiadania narkotyków, to kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby. Orzeczenie takiej kary wiąże się z ryzykiem ewentualnego jej odwieszenia w przypadku ponownego złapania na posiadaniu nawet niewielkiej ilości narkotyku. Skazanie, nawet na skutek wniosku przewidzianego w art. 335 kpk, prowadzi do zamieszczenia informacji o tym fakcie w Krajowym Rejestrze Karnym, ze wszystkimi wyżej wskazanymi negatywnymi konsekwencjami. Dlatego nie zawsze jest to rozwiązanie korzystne.. Zadaniem dobrego adwokata jest aktywna obrona w postępowaniu przed sądem i wykazanie tam poprzez zeznania świadków oraz inne dowody okoliczności łagodzących dotyczących wejścia przez oskarżonego w posiadanie narkotyków. Wykazanie, że było to zdarzeniem incydentalnym w życiu oskarżonego, wynikiem niedojrzałości, młodego wieku, przygodnej okazji zakupu narkotyków, a także ukazanie osoby oskarżonego w jak najkorzystniejszym świetle spowoduje wymierzenia kary łagodnej, z warunkowym zawieszeniem. Dzięki aktywności procesowej obrońcy, przedstawieniu mocnych dowodów, obrona przed sądem, może przynieść dużo korzystniejsze skutki procesowe, a nawet uniewinnienie od całości zarzutów.