Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

W zakres przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości wchodzą, m.in.:

  • fałszywe oskarżenia,
  • fałszywe zeznania,
  • wywieranie groźbą bezprawną lub przemocą wpływu na czynności sądu,
  • tworzenie fałszywych dowodów dla podjęcia ścigania o przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe, wykroczenie, przewinienie dyscyplinarne,
  • zatajenie dowodów niewinności osoby podejrzanej,
  • znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności,
  • poplecznictwo (udaremniane lub utrudnianie postępowania karnego),
  • przemoc wobec uczestnika procesu,
  • uwolnienie więźnia,
  • niestosowanie się do orzeczonych środków karnych.

Fałszywe zeznania polegają na zatajeniu prawdy lub zeznaniu nieprawdy podczas postępowania. Może się go dopuścić świadek lub niekiedy także inny uczestnik postępowania, np. strona.

Uprzedzenie osoby zeznającej o odpowiedzialności karnej umożliwia jej późniejsze egzekwowanie. Za fałszywe zeznania grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Przestępstwem jest również przedstawienie fałszywego tłumaczenia lub opinii, które mają stanowić dowód w sądzie, przez biegłego, tłumacza albo rzeczoznawcę. Natomiast w przypadku samego oskarżonego zatajanie prawdy czy nawet podawanie nieprawdy, nie są karane gdyż mieszczą się w jego prawie do obrony.

Istotą fałszywych oskarżeń jest natomiast oskarżenie danej osoby przed policją, prokuratorem i innym organem powołanym do ścigania, o dopuszczeniu się przez tę osobę przewinienia dyscyplinarnego, wykroczenia lub przestępstwa, którego w rzeczywistości ona nie popełniła.

Przemoc wobec sądu polega z kolei na wywieraniu wpływu na czynności sądu, czego efektem jest np. uniemożliwienie przeprowadzenia rozprawy. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat więzienia.

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej osobom oskarżonym lub podejrzanym o przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Występuje również w imieniu osoby pokrzywdzonej lub oskarżyciela posiłkowego. Wnosi skargi kasacyjne, apelacje, zażalenia oraz prywatne akty oskarżenia. Ponadto sporządza opinie prawne w zakresie procedury karnej, wykroczeń czy postępowania karnego.