Kancelaria Prawa Karnego

Postępowania przed Sądem I instancji

Postępowania przed Sądem I instancji

Kolejnym etapem po postępowaniu przygotowawczym, jeśli prokurator wniósł akt oskarżenia do sądu, a ten go przyjął, jest sprawa karna, a właściwie – postępowanie przed Sądem I instancji. Na tym etapie ława sędziowska ma za zadanie ustalić prawdę, co do wydarzeń, a także działań osoby, która jest oskarżonym w sprawie. Na prokuratorze zaś ciąży dowiedzenie jegoWięcej oPostępowania przed Sądem I instancji[…]

Postępowania przygotowawcze – od momentu zatrzymania po zakończenie śledztwa

Postępowania przygotowawcze – od momentu zatrzymania po zakończenie śledztwa

Nim dojdzie do właściwej rozprawy, w postępowaniu karnym pierwszym etapem jest postępowanie przygotowawcze. Służy ono przede wszystkim ustaleniu, czy doszło do przestępstwa i jaki czyn zabroniony został popełniony. Zbierane więc są materiały dowodowe, które mają pomóc w stwierdzeniu, czy zostały naruszone przepisy karne, a także umożliwiające wytypowanie potencjalnych podejrzanych. Dlatego też ten etap dzieli sięWięcej oPostępowania przygotowawcze – od momentu zatrzymania po zakończenie śledztwa[…]

Postępowania kasacyjne

Postępowania kasacyjne

W Polsce sprawy karne są rozpatrywane przez sądy powszechne. W przypadku, kiedy Sąd I instancji wyda wyrok, to, jeśli nie uległ on uprawomocnieniu, obu stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji. Co jednak w momencie, kiedy wyrok w II instancji nie jest satysfakcjonujący? Otóż, jak przewiduje prawo karne, stronom przysługuje, w ciągu 30 dni od doręczenia wyrokuWięcej oPostępowania kasacyjne[…]

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Ujęte w XXI rozdziale KK przepisy dotyczą przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Obejmują wszelkie czyny, które albo sprowadziły niebezpieczeństwo dla ruchu, albo doprowadziły do katastrofy komunikacyjnej. Wśród nich wymienia się między innymi: sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym; sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu; przygotowanie do sprowadzenia katastrofy w ruchu; spowodowanie wypadku wWięcej oPrzestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji[…]

Przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Przepisy karne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak sama nazwa wskazuje, zakładają karanie działalności związanej z przetwarzaniem, dystrybucją i posiadaniem środków odurzających i psychoaktywnych. Stanowią one uzupełnienie Kodeksu Karnego. Wśród czynów zabronionych, które zostały tam wymienione, można wyróżnić takie przestępstwa, jak niezgodne z ustawą: wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie nowych substancji psychotropowych; wyrabianie, posiadanie, przechowywanie, zbywanieWięcej oPrzestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii[…]

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Wyróżnione w rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu to te czyny zabronione, które powszechnie kojarzone są z działaniami korupcyjnymi, a także wszelkimi wyłudzeniami i ogólnie ujmując – takimi, które zakłócają relacje między podmiotami gospodarczymi, w tym między dłużnikiem a wierzycielem. Stąd też wśród nich możemy wyróżnić m.in.: wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, łapownictwoWięcej oPrzestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu[…]

Przestępstwa przeciwko mieniu

Przestępstwa przeciwko mieniu

Wśród rodzajów czynów zabronionych, jakie wyszczególnia Kodeks Karny, można wyróżnić między innymi przestępstwa przeciwko mieniu, które uwzględnione są w rozdziale XXXV w artykułach od 278. do 293. Należą one do najczęściej popełnianych czynów zabronionych, a różnice między nimi mogą być znaczne. Wśród nich można wymienić takie przestępstwa jak: kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza,Więcej oPrzestępstwa przeciwko mieniu[…]

Przestępstwa przeciwko wolności

Przestępstwa przeciwko wolności

Ochrona wolności człowieka jest umocowana prawnie w Konstytucji, międzynarodowych umowach i różnych aktach prawnych o randze ustawowej. Pod ochroną prawa karnego pozostają najważniejsze aspekty wolności człowieka. Przestępstwa przeciwko wolności są ujęte w rozdziale XXIII KK. Należą do nich zbrodnie i występki, dla których dolna granica kary pozbawienia wolności wynosi 3 lata, w tym m.in.: bezprawneWięcej oPrzestępstwa przeciwko wolności[…]

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

W Kodeksie karnym przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności są opisane w artykułach od 197 do 205. Do przestępstw zalicza się m.in.: zgwałcenie, obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 roku życia, wykorzystanie seksualne osoby niepoczytalnej i bezradnej, publiczne propagowanie treści o charakterze pedofilskim, zmuszanie do prostytucji, stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo; seksualne wykorzystanie zależności, kazirodztwo, produkcja, rozpowszechnianieWięcej oPrzestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności[…]

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Przestępstwa te są szeroką kategorią w Kodeksie karnym. Obejmują m.in.: wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika celem zmuszenia instytucji, lub osoby do określonego zachowania, często również połączone z udręczeniem zakładnika, rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie treści, które mogą ułatwić popełnienie przestępstwa o terrorystycznym charakterze, rasizm, publiczne propagowanie faszyzmu, komunizmu albo innego ustroju totalitarnego, przestępczość zorganizowana, publiczne  nawoływanie doWięcej oPrzestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu[…]