Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

Przestępstwa te są opisane w rozdziale XXVII Kodeksu karnego. Zaliczane są do najlżejszej kategorii przestępstw w KK, podobnie jak skutki w postaci kar, do których należą zwykle ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku oraz kara grzywny. Absolutnie nie można jednak uznać przestępstw z tej kategorii za mało istotne z punktu widzenia prawa. Wręcz przeciwnie – godzą one w ważny obszar funkcjonowania człowieka, czyli jego dobra osobiste. Większość owych przestępstw jest ścigana na podstawie prywatnego oskarżenia osoby pokrzywdzonej.

Do przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej należą przede wszystkim:

  • zniesławienie,
  • znieważenie,
  • nietykalność cielesna.

W przypadku zniesławienia, surowiej karany jest czyn dokonany za pomocą środków masowej komunikacji, czyli telewizji, prasy, radia czy internetu. Osobą pokrzywdzoną w tym przypadku może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna (np. spółka prawa handlowego). Jeśli chodzi natomiast o znieważenie, to pokrzywdzona może być wyłącznie osoba fizyczna. Oba te przestępstwa godzą w cześć osoby, tzn. w honor, szacunek, dobre imię, godność osobistą, zaufanie, wiarygodność itp. Zdarzają się także przypadki, gdy jedno zdarzenie jest równocześnie zniesławieniem i znieważeniem, najczęściej są to komentarze umieszczone na forach internetowych, komunikatorach itp.

W zakres przestępstw naruszenia nietykalności cielesnej wchodzi również przestępstwo naruszenia nietykalności w związku z podejmowaniem przez osobę pokrzywdzoną interwencji na rzecz publicznego porządku i ochrony bezpieczeństwa (w tym też ludzi). Jest ono, jako jedyne spośród przestępstw z tej kategorii, ścigane z oskarżenia publicznego.

Kancelaria adwokata Jarosława Błasińskiego świadczy pomoc i doradztwo prawne osobom oskarżonym i podejrzanym o popełnienie przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, jak również reprezentuje w sądzie osoby pokrzywdzone tego rodzaju przestępstwami. Zajmuje się kompleksowym zebraniem i dostarczeniem niezbędnych wniosków dowodowych, sformułowaniem aktu oskarżenia czy opisu stanu faktycznego itp.