Postępowania kasacyjne

W Polsce sprawy karne są rozpatrywane przez sądy powszechne. W przypadku, kiedy Sąd I instancji wyda wyrok, to, jeśli nie uległ on uprawomocnieniu, obu stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji. Co jednak w momencie, kiedy wyrok w II instancji nie jest satysfakcjonujący? Otóż, jak przewiduje prawo karne, stronom przysługuje, w ciągu 30 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem, możliwość wszczęcia postępowania kasacyjnego. Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, mogącym spowodować uchylenie prawomocnego wyroku sądu. Jednak aby się o nią wnioskować, muszą być spełnione pewne warunki:

  • kasacja dotyczy wyłącznie spraw karnych, które były rozpatrywane przez sądy obu instancji;
  • wnioskowanie musi być w terminie, o którym mowa wyżej, (z wyjątkami z art. 521. KPK);
  • wniosku nie może złożyć strona, która nie składała apelacji od wyroku pierwszej instancji, a wyrok sądu apelacyjnego był dla niej korzystny;
  • jako że w przypadku kasacji istnieje przymus radcowsko-adwokacki, musi ona zostać sporządzona przez adwokata;
  • oskarżony może wnieść o kasację wyroku, jeśli orzeczono wobec niego karę bezwzględnego pozbawienia wolności;
  • w czasie procesu doszło do rażących uchybień i naruszeń prawa, które miały wpływ na treść orzeczenia.

Samo postępowanie kasacyjne jest rozpatrywane przez Sąd Najwyższy, który jednak nie wydaje wyroku w sprawie, a rozpatruje bezwzględne przyczyny odwoławcze (czyli właśnie naruszenia prawa i uchybienia, mające wpływ na ostateczny wyrok sądu II instancji). Ostatecznie Sąd Najwyższy może w części lub w całości uchylić takie orzeczenie. Następnie kieruje sprawę do właściwego sądu w celu ponownego rozpoznania lub umarza postępowanie, w przypadku, gdy oskarżony jest niewinny.

Prowadząca działalność w Warszawie Kancelaria Adwokacka Jarosława Błasińskiego również zajmuje się postępowaniami kasacyjnymi. Wykwalifikowany adwokat nie tylko sporządzi odpowiednie pismo procesowe, ale też może się podjąć reprezentacji Klienta w czasie rozprawy. Doświadczenie i profesjonalizm prawnika ułatwiają starania w uzyskaniu pomyślnego wyroku, tym bardziej, jeśli w przypadku poprzedniego orzeczenia doszło do rażących naruszeń prawa.