Przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
W XXXIII oraz XXXIV rozdziale Kodeksu karnego zostały umieszczone przepisy, które przewidują karną odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko ochronie informacji oraz przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. KK przedstawia również definicję dokumentu jako każdego przedmiotu i zapisanego nośnika informacji, z którym jest związane dane prawo lub też który – ze względu na swą treść – jest dowodem stosunku prawnego, prawa albo okoliczności o prawnym znaczeniu. Przedmiotem ochrony jest więc publiczne zaufanie do prawdziwości dokumentu oraz zgodności z prawdą treści w nim zapisanych.

Do omawianych przestępstw należą m.in.:

 • ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy państwowej,
 • utrudnianie zapoznania się z informacją,
 • bezprawne uzyskanie informacji,
 • wytwarzanie programów komputerowych wykorzystywanych do popełnienia przestępstwa,
 • usuwanie, uszkodzenie, niszczenie lub utrudnianie dostępu do danych informatycznych bez uprawnienia,
 • podrobienie albo przerobienie dokumentu (tzw. materialne fałszerstwo dokumentu),
 • użycie dokumentów poświadczających nieprawdę,
 • niszczenie lub ukrywanie dokumentu,
 • zbywanie dokumentu tożsamości,
 • niszczenie, usuwanie lub fałszywe wystawianie znaków granicznych,
 • kradzież, posługiwanie się albo przywłaszczenie dokumentu, który potwierdza tożsamość lub prawa majątkowe innej osoby,
 • poświadczenie lub wyłudzenie poświadczenia nieprawdy.

Przestępstwa tego rodzaju mogą się wiązać z przepisami z zakresu innych przestępstw, w tym np. oszustwa kredytowego. W takim przypadku przestępstwo przeciwko dokumentom jest zazwyczaj uznawane za metodę popełnienia innego przestępstwa, np. fałszywy dokument o zatrudnieniu lub dowód osobisty służący do wyłudzenia pożyczki albo podrobione pełnomocnictwo, które posłuży do przejęcia praw do przedmiotu.

Dokładne przedstawienie opisów znamion wypisanych przestępstw, jak również uszczegółowienie zagrożeń karami, jest zamieszczone w Kodeksie karnym.

Kancelaria adwokata Jarosława Błasińskiego oferuje usługi prawne z zakresu doradztwa i pomocy osobom oskarżonym i podejrzanym o popełnienie przestępstw przeciwko ochronie informacji oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Świadczy również kompleksową obsługę prawną w przypadku podmiotów poszkodowanych w wyniku wymienionych przestępstw.