Przestępstwa przeciwko wolności

Ochrona wolności człowieka jest umocowana prawnie w Konstytucji, międzynarodowych umowach i różnych aktach prawnych o randze ustawowej. Pod ochroną prawa karnego pozostają najważniejsze aspekty wolności człowieka. Przestępstwa przeciwko wolności są ujęte w rozdziale XXIII KK. Należą do nich zbrodnie i występki, dla których dolna granica kary pozbawienia wolności wynosi 3 lata, w tym m.in.:

  • bezprawne pozbawienie wolności,
  • groźby karalne,
  • stalking,
  • naruszenie miru domowego,
  • zmuszanie do określonych działań,
  • wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta,
  • handel ludźmi,
  • utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub też osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody.

Pod pojęciem stalkingu rozumie się uporczywe nękanie osoby, prowadzące do uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia oraz istotnego naruszenia prywatności ofiary. W ramach tego zagadnienia mieści się również podszywanie się pod inną osobę, wykorzystywanie jej danych osobowych albo wizerunku, celem wyrządzenia osobistej lub majątkowej szkody. Jeśli w wyniku owych działań ofiara targnie się na własne życie, to sprawca podlega karze ograniczenia wolności nawet do 10 lat.

Jeśli chodzi natomiast o przestępstwo gróźb karalnych, to jego istotą jest grożenie osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę. Co ważne, groźba ta musi wzbudzać w zagrożonym uzasadnioną obawę spełnienia, nawet jeśli grożący w rzeczywistości nie miał zamiaru jej spełnić. Może być wyrażona słownie, listownie, internetowo (np. mailowo lub na portalu społecznościowym), gestem, za pośrednictwem innej osoby lub jeszcze innymi środkami.

Pod ochroną prawa karnego pozostają więc m.in. wolność fizyczna człowieka, swoboda decydowania o przemieszczaniu, poruszaniu się czy przebywaniu w danym miejscu, wolność od istotnego naruszenia prywatności, strachu przed przestępstwem i od poczucia zagrożenia. Ponadto człowiek ma prawo do prywatności oraz do życia w poczuciu bezpieczeństwa.

Aktualne i dokładne opisy znamion wymienionych przestępstw przeciwko wolności oraz zagrożenia karami są określone w odpowiednich przepisach Kodeksu karnego.

Kancelaria Jarosława Błasińskiego reprezentuje przed sądami osoby pokrzywdzone przestępstwami przeciwko wolności oraz świadczy pomoc prawną osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie takowych przestępstw.