Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

W Kodeksie karnym przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności są opisane w artykułach od 197 do 205. Do przestępstw zalicza się m.in.:

  • zgwałcenie,
  • obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 roku życia,
  • wykorzystanie seksualne osoby niepoczytalnej i bezradnej,
  • publiczne propagowanie treści o charakterze pedofilskim,
  • zmuszanie do prostytucji, stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo;
  • seksualne wykorzystanie zależności,
  • kazirodztwo,
  • produkcja, rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie treści pornograficznych.

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności należą do trudnych ze względu na odbiór społeczny sprawców, szczególnie gdy przestępstwa dotykają osób nieletnich. Do grupy tej zalicza się również sprawy związane z korzystaniem z internetu z zamiarem nawiązywania kontaktu z dzieckiem w celu popełnienia przestępstwa (tzw. grooming) oraz rozpowszechnianie pornografii z udziałem małoletnich. Z kolei przestępstwa związane z prostytucją czy stręczycielstwem często wiążą się dodatkowo z działalnością zorganizowanych grup przestępczych.

W ciągu ostatnich lat przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa seksualne uległy zaostrzeniu. Za poszczególne czyny KK przewiduje kary ograniczenia wolności lub jej pozbawienia. Za najcięższe z wymienionych wyżej przestępstw grozi nawet do 12 lat więzienia. Zaostrzenie przepisów dotyczy jednak nie tylko wysokości kar, ale również zakresu zachowań, które są uznawane za bezprawne, np. karalność za zachowania dotyczące uzyskiwania dostępu do treści pornograficznych z udziałem dzieci.

Na wypadek reprezentowania pokrzywdzonych przemocą seksualną, kancelaria adwokacka wskazuje, że pokrzywdzony taki, nie musi składać wniosku o rozpoczęcie postępowania karnego, ponieważ ściganie sprawców następuje z urzędu. Dane pokrzywdzonego podlegają zaś ochronie, samo postępowania karne toczy się przy drzwiach zamkniętych. To, w jaki sposób dany akt przemocy zostanie zakwalifikowany, jaka jest odpowiedzialność sprawcy czy też jaka ochrona przysługuje ofierze, zależy od rodzaju czynu. W przypadku niektórych przejawów przemocy seksualnej, ochrona prawna jest zapewniona dodatkowo przez przepisy z zakresu prawa cywilnego czy prawa pracy.

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom, które doznały przemocy seksualnej, a także osobom podejrzanym i oskarżonym o popełnienie przestępstwa seksualnego.