Kancelaria Prawa Karnego

Postępowania kasacyjne

Postępowania kasacyjne

W Polsce sprawy karne są rozpatrywane przez sądy powszechne. W przypadku, kiedy Sąd I instancji wyda wyrok, to, jeśli nie uległ on uprawomocnieniu, obu stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji. Co jednak w momencie, kiedy wyrok w II instancji nie jest satysfakcjonujący? Otóż, jak przewiduje prawo karne, stronom przysługuje, w ciągu 30 dni od doręczenia wyrokuWięcej oPostępowania kasacyjne[…]