Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Wyróżnione w rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu to te czyny zabronione, które powszechnie kojarzone są z działaniami korupcyjnymi, a także wszelkimi wyłudzeniami i ogólnie ujmując – takimi, które zakłócają relacje między podmiotami gospodarczymi, w tym między dłużnikiem a wierzycielem. Stąd też wśród nich możemy wyróżnić m.in.:

  • wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym,
  • łapownictwo na stanowisku kierowniczym,
  • wyłudzenie kredytu,
  • wyłudzenie odszkodowania,
  • pranie brudnych pieniędzy,
  • utrudnianie zaspokojenia wierzyciela,
  • pokrzywdzenie wierzyciela,
  • nieprowadzenie lub niezgodne z prawdą prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej,
  • wyzysk kontrahenta,
  • zakłócanie przetargu publicznego,

a także inne czyny, jakie zostały ujęte w artykułach od 296. do 306a kodeksu karnego. Prawo karne za popełnione przestępstwa przewiduje takie kary, jak grzywna, a także ograniczenie lub pozbawienie wolności do 10 lat. Sąd jednak może również je zaostrzyć, wymierzając więcej stawek dziennych grzywny albo nadzwyczajnie złagodzić na podstawie czynnego żalu.

Będąc podejrzanym czy oskarżonym w sprawie karnej z przestępstw z tej części KK, można skorzystać z profesjonalnej pomocy naszej kancelarii. Doświadczony adwokat z Warszawy podejmie się wszelkich czynności związanych z reprezentacją Klienta zarówno na etapie przygotowawczym, jak i przed Sądem I instancji., sądem apelacyjnym i sądem najwyższym. Celem podjętych przez prawnika działań jest doprowadzenie do zmniejszenia wymiaru kary lub całkowitego uniewinnienia oskarżonego. Z drugiej strony adwokat może też reprezentować interes pokrzywdzonego.

Każda sprawa karna, w tym też ta związana z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu, wymaga natychmiastowego i stanowczego działania. Im szybciej podejmie się współpracę z wykwalifikowanym prawnikiem, tym większe są szanse na to, że finał rozprawy będzie pomyślny. Skutecznie ułożona linia obrony, umiejętne przedstawienie wniosków dowodowych, a ostatecznie nawet „ugoda” z prokuratorem i poddanie się karze, szerokie możliwości w staraniu się o pozytywny wynik postępowania. Także błyskawiczne podjęcie działań i współpraca z adwokatem, chronią interesy pokrzywdzonego przestępstwem. Adwokat od spraw karnych może działać jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i zadbać by sprawiedliwy wyrok uwzględniał nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego lub obowiązek naprawienia szkody.